Welcome to Adobe GoLive 6
Imprezy
Obiekty
Oferta
Współpraca
Galeria
Linki
Kamera internetowa
Przetargi
Noclegi
Bankiety i imprezy okolicznościowe
Wykorzystanie plików COOKIES
30 maja 2005 roku w Pasewalku w trakcie obchodów dnia stowarzyszeń Władysław Diakun - Burmistrz Gminy Police i Dambach Rainer - Burmistrz Miasta Pasewalk podpisali "Deklarację Współpracy" na rzecz rozwoju sportu i turystyki.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 lipca 1999 roku między miastem Pasewalk, Republika Federalna Niemiec, a miastem Police, Rzeczpospolita Polska, dotyczącej rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy obu miast Partnerzy określają program współpracy w zakresie sportu i turystyki.

Współpraca miast partnerskich Pasewalk i Police odgrywa szczególną rolę w tworzeniu warunków do realizacji dwustronnych projektów. Partnerzy deklarują podjęcie działań w celu umożliwienia niemieckim i polskim instytucjom oraz organizacjom non-profit nawiązywanie trwałych transgranicznych kontaktów i tworzenie partnerstw z zakresu wymiany młodzieży, sportu, turystyki i rekreacji.

Partnerzy na zasadzie wzajemności zapewniają podjęcie i realizację następujących działań programowych:

 1. Nawiązywanie kontaktów pomiędzy organizacjami non-profit oraz innymi instytucjami.
 2. Realizację wspólnych projektów, spotkań oraz imprez z zakresu wymiany młodzieży, edukacji nieformalnej, sportu, rekreacji i turystyki.
 3. Promocję wspólnie realizowanych projektów i przedsięwzięć.
 4. Edukację, szkolenia i wymianę w ramach tzw. "dobrych praktyk" koordynatorów, trenerów i opiekunów młodzieżowych.

Realizacja programowych działań odbywać się będzie poprzez:

 1. Pośrednictwo i tworzenie sieci kontaktów na rzecz organizacji non-profit oraz innych instytucji zajmujących się wymianą młodzieżową, sportem, turystyka i rekreacją.
 2. Wymianę informacji związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć, spotkań, imprez i zawodów.
 3. Organizację spotkań szkoleniowo - informacyjnych na rzecz poznawania tzw. "dobrych praktyk" przez organizacje i instytucje non-profit prowadzące działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.
 4. Udostępnianie posiadanej bazy sportowo - rekreacyjnej, zaplecza sprzętowego i kadrowego na potrzeby realizacji wspólnych przedsięwzięć.
 5. Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy pozyskiwaniu funduszy europejskich.


Umowa o kooperacji

25 marca 2004 roku pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Policach reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Bednarka a organizacją inab-Ausbildungs-und Beschäftigungsgesellschatt des bfw mbH Rothenklempenow reprezentowaną przez kierownika Siegmund Linder została zawarta umowa o kooperacji.

Przedmiot umowy.

 1. Nawiązanie i rozwijanie współpracy między partnerami ? ośrodkami pracy z dziećmi i młodzieżą ? polegającej przede wszystkim na realizacji wspólnych projektów. Stałym celem stron umowy jest tworzenie sieci, w której uczestniczą różne podmioty rozwijając przez to wymianę transgraniczną i interkulturową.
 2. Na potrzeby realizacji projektów partnerzy udostępniają sobie nawzajem zaplecze materialne, jakim dysponują, wykorzystują potencjał kadry oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie współpracy transgranicznej.
 3. Współpraca merytoryczna, dzielenie się doświadczeniami i wzajemne uczenie się. Istotnym elementem jest przekazywanie poczucia wspólnoty europejskiej.
 4. Poznawanie języka i kultury partnera, akceptacja i wzajemne zrozumienie różnic kulturowych.
 5. Inicjowanie i promowanie wymiany dobrych praktyk wśród trenerów, wychowawców i koordynatorów pracy z młodzieżą.

Obie strony zadeklarowały próby pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich. Partnerzy będą pomagać sobie poprzez dostarczanie odpowiednich dokumentów, wymaganych w fazie aplikacji i realizacji przedsięwzięć. Umowa jest ważna przez okres 2 lat a możliwością przedłużania na lata kolejne.